VOICE OF ASSENNA: ብመኾምብያ ኣደይ ኣይትምጽኡኒ - ንደመር? ቅድም ናትና ንግበር! MP3 VIDEO DOWNLOAD

Share
Add
 • Published on Jul 28, 2018

 • Subscribe ASSENNA Youtube Channel: https://www.youtube.com/channel/UCMKa...
 • VOICE OF ASSENNA: ብመኾምብያ ኣደይ ኣይትምጽኡኒ - ንደመር? ቅድም ናትና ንግበር! tags

Comments

 • ጸዋር እዩ ዓቕለይ

  ንጠራነፍ ኢርትራውያን ኩልና ዳኣምበር ምስ የእዱግ ውርንጭላ ዕጭ ሓንፈፍና ኣበደን ንኽንድመር

 • Eyob Keleta
  Eyob Keleta 7 months ago

  Meraba Mehery hawena teume demetse Amelake esky mesaka yekune

 • Kidane Petros
  Kidane Petros 7 months ago

  begaktkum ertirawin yehwatey tedmirna hagerna nedhln

 • Leader
  Leader 7 months ago

  Radio bgmt! Nay YouTube jeganu, nay Facebook harbegnatat!

 • Roman
  Roman 7 months ago (edited)

  Welcome back ASSENNA ሎሚ ይኹን ጽባሕ ምስ ኢትጵያ ኣይ ንድመር ኣይንጎድል እንታይ ማለት ኢዩ እዚ ከ ከም ትርስቲ ኮይኖም ክመጽና ክንኮዶም እንበር እዚ ክብል ኮለኩ ግን ንሰላም ይቃወም የለኹን ሕጂ ወን ኢቶጵያን ኤርትራን ሓንቲ ሃገር እየን ክልተ ኣይ ኮናን ትብሉ እንተ ሃሊኹም ግን ካይደቀስኩም ኢኹም ትሓልሙ ዘለኹም

 • ሕጊ ዘይብሉ መሰል ዘይ ከብረሉ ኣይ ምንባሪን

  Kubrat Yehwat wekeliti Assenna btgeberlna kulu ayt haberta mesgena tray zeykone degim qelisna ab mzizamu eu hgidef tesaaru

 • ጀፍ ዩ ስመይ
  ጀፍ ዩ ስመይ 7 months ago

  ndemmer ' kdm natna ngber

 • gebru gebru
  gebru gebru 7 months ago

  ንሱ ጂብኡ ይሜልእ ህዝበይ የባሁቅ ይባላዕ ቤጃኩም ህዝበይ ንሕና ንዴሜር ።

 • Yodit Tekle
  Yodit Tekle 7 months ago

  Naye bhqei tsebuqe getmei astmrhu zelwe agokom

 • Welet Keren
  Welet Keren 7 months ago

  ❤️❤️❤️❤️❤️🌹🌹🌹🌹😍😍😍👍👍👍👍👍

 • Welet Keren
  Welet Keren 7 months ago

  تسلم اخي

 • kenewetina
  kenewetina 7 months ago

  ሐው ሃይለማርያም ተስፋይ አዝዩ መሳጢን ንህዝቢ ኤርትራ ዘለዓዕል ትኽክለኛ እዋናዊ መልእኽቲ!!

 • Gobo Emba Soyra
  Gobo Emba Soyra 7 months ago

  ኤርትራውያን ደለይቲ ፍትሒ ተደመር ዝበሃል ጭርሖ የብልናን : : ጭርሖና ስመርርርርርርር ኢዩ !

 • BINI BEN
  BINI BEN 7 months ago

  Radio weyane

 • Leader
  Leader 7 months ago

  Eta weyane teguanyu ilak zbekekaya eba dgema??? Bejaka? Way hawey nay melkes quienka terifka????????

 • Amanuel Hagos
  Amanuel Hagos 6 months ago

  Good job assenna.

 • gudayna ngber
  gudayna ngber 7 months ago

  ውሕጅ ከይመጸ መንገዲ ውሕጅ ጽረግ ከምዝበሃል ኤርትራውያን ውሕጅ ከየወሰድና ከሎ ካብ ሕጂ ክንጥንቀቐሉ ዘለና ጉዳይ ኣዝዩ መዘንግዕ ዝኾነ ናይ ምድማር ጉዳይ እዩ። ሃገር ኤርትር ከም ሃገር ንኽትከውን ህዝቢ ኤርትራ ነፍሲ-ወከፍ ገዛ ሂወት ከፊሉ እዩ። መስዋእቲ ኤርትራውያን ድማ ልእላውነት ኤርትራ ንምርግጋጽ እዩ። ልእላውነት ናይ ኤርትራ ብቀዳምነት ከይተረጋገጸ ዝግበር ውዕላት ሕድሪ ስውኣት ምጥላም ስለዝኾነ ኩልና ኤርትራውያን ፍልልያትና ብዘየገድስ ብጥርኑፍ ልእላውነት ኤርትራ ክረገገጽ ዶብ ኤርትራ ብንጹር ኣብ ግብሪ ክውዕል ክንሓተሉን ብሓባር ጠጠው ኢልና ብግልጺ ክንማጎተሉን ጻውዒት ናይ ኩልና ክኸውን ይግባእ። እቶም ደገፍቲ ህግደፍ’ውን ሳላ ጽኑዕ መሪሕነትና ኢሳያስ ጅግና ኣንበሳ ሳሕል እናበልኩም ዶብና ክሕንጸጽ ኣለዎ ልኡላውነትና ክረጋገጽ ኣለዎ ትብሉ ዝነበርኩም እንሆ ኢሳያስ ንዓኻትኩም እውን ከይተወከሰ ንኹሉ ሕዝቢ ኤርትራ ጠሊሙ ዶብ ምሕንጻጽ ኣየድልን ኢዩ ኣብ ምባል በጺሑስ ናይ ንግዲ ቀዳምነት ሂብዎ ብግብሪ ከተግብርዎ ንርኢ ኣለና። ስለዚ ኣብ’ዚ ግዜ’ዚ ደገፍቲ ህግደፍን ደለይቲ ፍትሕን ኣብ ልኡላውነት ሃገርና ማለት ዶብና ብንጹር ቀዳምነት ተዋሂብዎ ኣብ ግብሪ ክውዕል ኣለዎ ዝብል መትከል ስለዝተራኸበ ኩልና ኤርትራውያን ነንሕድሕድና ተደሚርና ምእንቲ ሕድሪ ጀጋኑና ናይ ሓባር ድምጺ ከነስምዕ ኣለና።

 • ዝግታ ማና
  ዝግታ ማና 7 months ago (edited)

  እዚ ተረካቢ ሃገር ዝኾነ መንእሰይ፡ ታሪኽ ዝሰርሓሉ ግዜ ኣኺሉ'ሎ። ልኡላውነት ሃገር ዕዳጋ ወሪዱ እንከሎ ዕሽሽ ምባል ሳዕቤኑ ከቢድ'ዩ። ቀዳሞት "ሞሶበይ መሶብ ወርቂ" ኢሎም ተቃሊሶም ፡ ሎሚ ድማ "መኾምብያ ኣደይ" ምባል ግዚኡ'ዩ። ኣንታ መንእሰይ ነዛ ቅድስቲ ዝኾነት ሃገርካ ዓቅባ፡ ልክዕ ከምታ ተፈታዊት መኾምብያ ኣደኤታትካ ኣብ መርዓኻን፡ ሓድሽ ህጻን ክትሓቁፍ እንከለኻን ክተድልየካ 'ያ።

 • Amanuel Hagos
  Amanuel Hagos 6 months ago

  Nice poem assenna.

 • Frezgi Kahsay
  Frezgi Kahsay 7 months ago

  Xbuk zereba